שלבי הפרויקט העיקריים

השירותים המוצעים על ידי חברתנו בשלבים השונים של הקמת הפרויקט:

שלב ראשון – יזום והתנעה:

 

 • לאחר פניית היזם למשרדינו מתבצעות הפעולות הבאות:
 • גיבוש פרוגרמה ראשונית לפרויקט.
 • ביקורים באתר הפרויקט כדי לעמוד על התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.
 • עריכת אומדן ראשוני לפרויקט.
 • עריכת לוח זמנים עקרוני לפרויקט.
 • בחירת ו/או השתתפות בבחירת צוות התכנון.
 • ליווי תהליך קבלת היתר בניה ואישורים נוספים מהרשויות, ובדיקת היתכנות קבלתם. (תהליך זה מתארך בדרך הכלל עד לתכנון הראשוני).

שלב שני – התכנון:

 

 • בדיקת חלופות והתאמה של הפרוגרמה אל מול שיטת הבניה המוצעת על ידי המתכננים והיועצים.
 • עריכת לוחות זמנים לתכנון ולמסירת תכניות ומעקב אחר התקדמות התכנון של המתכננים והיועצים.
 • השתתפות בבדיקת התכניות של המתכננים והיועצים על מנת לוודא את התאמתן והשלמתן אחת לשנייה.
 • יעוץ למתכננים וליועצים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים וכתבי הכמויות, מיוחדים או סטנדרטיים, בהתאם לתנאים המיוחדים של הפרויקט ודרישות המזמין.
 • תאום ושיתוף בין המתכננים, היועצים והיועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי המכרז ובדיקת המסמכים שיוכנו מבחינה מקצועית ומנהלית.
 • בדיקת האומדן התקציבי שיוכן ע"י המתכננים והיועצים וחוות דעת עליהם.
 • קיום ישיבות תאום תכנון והעברת מידע באופן שוטף למזמין על קצב התקדמות התכנון של הפרויקט.
 • ביקורת ויעוץ, לחומר המכרז, תנאי ההתקשרות עם הקבלנים.
 • פרסום המכרז/ים וביקורת על הצעת מחיר.

שלב שלישי – המכרז:

 

 • ביקורת פורמאלית וחשבונית של הצעות הקבלנים שהתקבלו, תוך בדיקה באם המציע קיים את כל תנאי המכרז.
 • ניתוח הצעות הקבלנים, עריכת טבלת השוואה מפורטת של הצעות הקבלנים והערכת המתכנן תוך ציון סטיות מתנאי המכרז באם יהיו.
 • חוות דעת מקצועית בגין מסירת העבודה לקבלן.
 • מו"מ עם קבלן אחד או יותר לבירור בעיות שהתעוררו (במידה ויש).
 • עריכת הצד הטכני של החוזה עם הקבלן, בתאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
 • עדכון האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות המכרז, טיפול בחתימת החוזה עם הקבלן וקביעת מסגרת תקציבית בהתאם.

 שלב רביעי - הבקרה - פיקוח באתר:

 

 • תאום ומעקב אחרי הביצוע:
 • שמירה על המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, עדכון התקציב במקרה של סטיות ודיווח למזמין, כולל מקור הסטייה וסיבתה, כגון שינוי בפרוגרמה.
 • מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים ע"י המבצעים ודיווח במקרה של סטיות מהלוח המוסכם, תוך הסברת סיבות הסטייה והמלצה לגבי הצעדים שעל המזמין לנקוט במקרים אלו.
 • עריכת ישיבות תאום קבועות, לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערכת הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים. סיכום בכתב של ישיבות ודיווח למזמין.
 • דיווח מפורט ושוטף למזמין על ביצוע הפרויקט, מבחינת התקדמות העבודה ולוח הזמנים, המחירים והמסגרות התקציביות.
 • פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם לתכניות ולהוראות המתכנן באמצעותבדיקות במעבדה של כל חומר ומוצר, בין לפני הבאתו לאתר הביצוע ובין תוך כדי ביצוע.
 • פיקוח על טיב העבודות המבוצעות באתר הפרויקט ובבתי המלאכה,בהתאם למפרטים הטכניים הכלליים ו/או המפורטים והתאמתם לתכניות.
 • פיקוח על התקדמות הביצוע של חלקי הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים בחוזה בין המזמין לקבלן.
 • שמירה על קשר בין הקבלנים ליועצים, באם נדרש ובאם מתעוררות בעיות בתאוםבין התוכניות ו/או פרטים חסרים.
 • בדיקה ואישור הכמויות והחשבונות החלקיים והסופיים של הקבלנים.
 • מתן הסברים והוראות לקבלן בקשר לביצוע הפרויקט, בהתאם לתכניות ולהוראות המתכנן.
 • ניהול יומן עבודה ורישום בו של כל המתרחש בקשר לביצוע הפרויקט והחתמת נציג הקבלן.
 • דיווח שוטף למזמין על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע והבעיות המתעוררות בעת ביצוע הפרויקט.

שלב חמישי – סיום ומסירת הפרויקט:

 

 • קבלת הפרויקט המושלם בשיתוף עם היזם, המתכנן והיועצים לאחר סיום כל עבודות הקבלן בהתאם לחוזה.
 • רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלן במועד הקבלה, פיקוח על ביצועים וקבלתו הסופית של הפרויקט.
 • ליווי בקבלת טופס השלמת הפרויקט מהרשויות השונות.
 • בדיקת הפרויקט בתקופת הבדק של הקבלן, רישום התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק,פיקוח על ביצועם ואישור סופי של גמר החוזה לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק.

צרו איתנו קשר

08-6288030​

08-6288028​

שליחה

*

תודה רבה!

 

הטופס נשלח בהצלחה.

*

*

*

האתר נבנה ועוצב ע"י קודנט בניית אתרים לעסקים | קידום אורגני -​​​

יהודה הנחתום 4 באר שבע. ת.ד. 1428.​

אלאב מהנדסים בע"מ